25 สิงหาคม 2550

โครงงานคุณธรรม "มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจถวายพ่อหลวง"

โครงงานคุณธรรม "มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจถวายพ่อหลวง"
Good manners follow thai tradition for Our king

๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีและทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
๔.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติไทยต่อไป
๔.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมในด้านมารยาทไทย
๕. สถานที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๐ และ ตุลาคม ๒๕๕๐ – มกราคม ๒๕๕๑

บทคัดย่อ
การที่เห็นพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเราจึงได้คิดดำเนินการที่จะดูพฤติกรรมเกี่ยวกับมรรยาทที่มีการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ที่ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่นอบน้อมถ่อมตน เช่นการทำความเคารพ การแต่งกาย การพูดจา ฯลฯ จึงทำการสำรวจข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบสอบถามข้อมูล ให้คุณครู และนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผลการสรุปจากแบบสอบถามว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งของโรงเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไข และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งคลินิกมารยาทไทย ขึ้นมาเพื่อรักษานักเรียนกลุ่มดังกล่าวและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองเข้ารับการบริการ ในการจัดตั้งคลินิกมารยาทไทย กิกรรมส่วนหนึ่งของ “โครงงาน มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจถวายพ่อหลวง” ได้รับความร่วมมือจากทานคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สมาชิกในโครงงานร่วมกันจัด และยังมีตัวแทนนักเรียนมารยาทไทยในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ช่วยกันดำเนินการรักษาให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว และยังที่จะส่งเสริมสิ่งต่างๆที่ทำให้โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ในการจัดประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดการแสดงออกในทางที่ดี เพื่อสรรหานักเรียนไปประกวดมารยาทในสถานที่ต่างๆ เพื่อที่ให้นักเรียนตะหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ทำ และยังดีกิจกรรมที่เด่นมากมายหลายอย่าง ในการประกวดบอร์ดลอย เรื่อง มารยาทงาม ตามวิถีไทย เป็นการทำให้นักเรียนในห้องเกิดความสามัคคีในหมู่คณะของตนเองการมีน้ำใจในการช่วยเหลืองานกัน เราจึงสมควรที่จะหาแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นอย่างยิ่ง เราจะเริ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นปลูกฝังจิตนึกในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป และเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยเป็นผู้มีมารยาทที่ดีและถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีกริยามารยาทที่ดีงาม เรียบร้อย อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ ประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกาลเทศะเป็นผู้ที่สามารถวางตนได้เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย มีความมุ่งมั่น ร่วมใจกันฝึกอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนที่มีมารยาทที่ดี ตามที่สังคมต้องการ


บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ ที่มาและความสำคัญ
การที่เห็นพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเราจึงได้คิดดำเนินการที่จะดูพฤติกรรมเกี่ยวกับมรรยาทที่มีการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ที่ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่นอบน้อมถ่อมตน เช่นการทำความเคารพ การแต่งกาย การพูดจา ฯลฯ จึงทำการสำรวจข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบสอบถามข้อมูล ให้คุณครู และนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผลการสรุปจากแบบสอบถามว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งของโรงเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไข และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งคลินิกมารยาทไทย ขึ้นมาเพื่อรักษานักเรียนกลุ่มดังกล่าวและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองเข้ารับการบริการ ในการจัดตั้งคลินิกมารยาทไทย กิกรรมส่วนหนึ่งของ “โครงงาน มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจถวายพ่อหลวง” ได้รับความร่วมมือจากทานคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สมาชิกในโครงงานร่วมกันจัด และยังมีตัวแทนนักเรียนมารยาทไทยในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ช่วยกันดำเนินการรักษาให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

บทที่ ๒ การดำเนินการโครงงาน
๒.๑ วิธีการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานระยะที่ ๑
๒.๑.๑ สถานที่ในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๐
๒.๑.๒ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสมาชิกกลุ่มในการจักทำโครงงานคุณธรรมและจัดการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรมจัดการประเมินโครงการในการทำโครงงานเพื่อหาการทำโครงงานคุณธรรมต่อไป
๒.๑.๓ จัดตั้ง คลินิกมารยาทไทย เพื่อรับการรักษานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมต่อกับวัฒนธรรมไทย เช่น การทำความเคารพ การแต่งกาย ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดสัมมาคารวะที่ดี และมีความบกพร่องด้านมารยาทในสังคม เป็นต้น เราเห็นพฤติกรรมของนักเรียนส่วนหนึ่งของโรงเรียนจึงคิดริเริ่มจัดตั้งคลินิกมารยาทไทยขึ้นมา
๒.๑.๔ การให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อนักเรียนได้ฝึกให้สอดคล้องกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มารยาทชาวพุทธ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาและยังเป็นการให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำความเคารพบิดา – มารดาและครูอาจารย์
๒.๑.๕ การจัดการประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านมารยาทเพื่อค้นหาตัวแทนการประกวดงานต่างๆ และยังเป็นให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งที่นักเรียนได้ทำ
๒.๑.๖ การจัดประกวดบอร์ดลอย เรื่อง มารยาทงาม ตามวิถีไทย ในทุกระดับชั้นเป็นการทำให้นักเรียนในห้องเกิดความสามัคคีในหมู่คณะของตนเองการมีน้ำใจในการช่วยเหลืองานกัน
๒.๑.๗ ดำเนินการจัดทำสื่อ Presentation ทางคอมพิวเตอร์การนำเสนอโครงงานและแผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน
๒.๑.๘ สรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรม


๒.๒ ภาพประมวลการดำเนินงาน การดำเนินงานในระยะที่ ๑

๒.๒.๑ สถานที่ในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต.เขาพระ อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณฯ

๒.๒.๒ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๒.๒.๓ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสมาชิกกลุ่มในการจัดดำกิกรรม

๒.๒.๔ การจัดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการแจกแบบสอบถาม
๒.๒.๕ ริเริ่มการจัดการตั้งคลินิกมารยาทไทย


๒.๒.๖ การให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๒.๒.๗ การจัดการประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น๒.๒.๘ การจัดการประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย
๒.๒.๙ การมอบเกียรติบัตรและรางวัลมารยาทไทยในสถานศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น

๒.๒.๑๐ การมอบเกียรติบัตรและรางวัลมารยาทไทยในสถานศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย
๒.๒.๑๑ การประกวดจัดบอร์ดลอย เรื่อง มารยาทงาม ตามวิถีไทย ในระดับมัธยมตอนต้น

๒.๒.๑๒ การประกวดจัดบอร์ดลอย เรื่อง มารยาทงาม ตามวิถีไทย ในระดับมัธยมตอนปลาย
๒.๒.๑๓ การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการจัดบอร์ดเรื่อง มารยาทงาม ตามวิถีไทย ในสถานศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น


๒.๒.๑๔ การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการจัดบอร์ดเรื่อง มารยาทงาม ตามวิถีไทย ในสถานศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย

๒.๒.๑๕ การดำเนินการจัดทำสื่อ และการจัดทำแผ่นป้ายนิทรรศการ


๒.๒.๑๖ การสรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงงานและประเมินสมาชิกในกลุ่ม


๒.๓ การจัดทำแบบสอบถามเรื่อง โครงงานคุณธรรม มารยาทไทย ตามวิถีไทย ร่วมใจถวายในหลวงโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓


๒.๔ งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การจัดทำเอกสารและรางวัล ประมาณจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท- ค่าการจัดทำเอกสาร- ค่าการแผ่นป้ายนิทรรศการ- ค่าการจัดทำรูปนิทรรศการ- ค่าการจัดทำเกียรติบัตร- ค่าการจัดซื้อขนม- ค่าการจดัซื้ออุปกรณ์- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถัวเฉลี่ยง
๒.๕ แหล่งที่ของงบประมาณ
กลุ่มกัลยามิตรเพื่อการเสริสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)-ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณภาพ (ศูนย์คุณธรรม)-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)
๒.๖ อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหาบทที่ 3 ผลการดำเนินงาน๓.๑ ภาพการประมวลผลการดำเนินงาน

๓.๑.๑ การจัดตั้งคลินิกมารยาทไทยเรีบยร้อย

๓.๑.๒ การไหว้คุณครูที่ถูกต้องเหมาะสมถูกกาลเทศะ๓.๑.๓ การไหว้พระประจำโรงเรียนทุกวันที่ถูกต้อง


๓.๑.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สามารถกราบพระ กราบผู้ใหญ่ ไหว้ผู้ใหญ่ และไหว้พระที่ถูกต้องและ เหมาะสมตามกาลเวลา

๓.๑.๕ นักเรียนรู้จักยิ้มไหว้ทักทายกันในโรงเรียนต่อกัน

๓.๑.๖ นักเรียนรู้จักการมีน้ำใจต่อคุณครู


บทที่ 4 การศึกษาวิเคราะห์๔.๑ ปัญหาและสาเหตุ การมีมารยาทปัญหาและสาเหตุที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมต่อกาลเทศะสืบเนื่องมาจาก การขาดการอบรมดูแลใจใส่อย่างแท้จริงจากครอบครัว ต่อมาเมื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา ได้มีการอบรมสั่งสอนจากคุณครูทุกท่าน แต่ก็ขาดการติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทำให้นักเรียนติดเป็นนิสัย “โครงงาน มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจถวายพ่อหลวง” จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่นักเรียน มีคลินิกมารยาทไทย รับรักษานักเรียนที่บกพร่องด้านมารยาท พร้อมฝึกมารยาทให้กับนักเรียน มีการจัดการประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีของการมีมารยาทไทย พร้อมกับการติดตามการดูแลตลอดเพื่อที่ปรับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยในส่วนที่บกพร่องดีขึ้น ๔.๒. เป้าหมายจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จากนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จะพบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่มีมารยาทไทยไม่ถูกต้องตามเทศะ ขาดสัมมาคารวะ สมควรที่จะหาแนวทางแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เป็นการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีมารยาทที่ดีและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย๔.๓ หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้หลักธรรมสำคัญ: ขันติ โสรัจจะ ขันติ ( ความอดทน ) คือ อาการที่ไม่หวั่นไหวทั้งทางกาย ทางวาจา และใจ เมื่อกระทบกระทั่งกับเรื่องรุนแรงจากภายนอก มีความอดทนต่อความลำบาก อดทนต่อกิเลสที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจ ทำให้ประพฤติผิดศีลธรรม มีความอดทนต่อความเจ็บใจหรือ อธิวาสขันติ โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม ไม่แสดงออกว่ากลัว หรือเจ็บปวดก็ไม่กระวนกระวาย เมื่อยามเหนื่อยกายก็ไม่ย่อท้อ เมื่อเป็นดังนี้ ย่อมทำให้เป็นคนที่มีกิริยาอาการที่งดงาม ความงามนั้นมี ๔ ประการคือ งามเสื้อผ้าอาภรณ์ งามรูปร่างหน้าตา งามกิริยามารยาท งามคุณธรรมหลักพระราชดำริที่สำคัญ : คุณธรรม ๘ ประการ ( ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ) มีวินัย การยึดมั่นในระเบียบวินัยแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม สุภาพ ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ เป็นผู้มีมารยาทวางตนเองให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย สามัคคี ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียว ความปรองดองร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามที่ต้องการ มีน้ำใจ ผู้ให้ และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

๔.๔ ประเมินผลการดำเนินงานผลการหาข้อมูลก่อนจะดำเนินการ นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นมีพฤติกรรมที่ไม่ดีและมัธยมตอนต้นมีพฤติกรรมที่ปานกลาง